Search

Amori

po sa Sardigna

00

“Tottu sa fira foras de sa terra mia no anti fattu pssai sa nostalgia funti abarrausu is su stessus sentimentus de candu sei partiu de picciocheddu pittiu.”
Luigi Secchi

De inoi  nasiri s’idea de torrai a dommu  su disigiu e cussu  de fai cancua cosa po mei e po sa terra mia.

Inghizzaus comprendi un appezzamentu de terra ua bingia beccia mesu abbandonara ,de ingui nasciri su primu biu e s’ollu.

Appustisi comprausu uantru arrogu ua tanca in un cuccuru giustu po prantai ua bingia noba.